هیچ وقت از خود پرسیده اید، زمانی که فکر میکنید، چه اتفاقی در مغز شما می افتد؟

با سلام